coaching psychologiczny

Coaching

 

 1. Co to jest coaching?
 2. Kiedy korzystać z pomocy coacha?
 3. Coaching – metoda pracy.

 

 

 

 

Coaching to cykl profesjonalnych rozmów, które mają na celu wypracowanie wspólnie
z klientem najefektywniejszej dla niego formuły pracy nad kwestiami, które go aktualnie zajmują (zawodowymi, osobistymi). To metoda pracy oparta na:

 

 • akceptacji (dla spraw klienta oraz jego potrzeb związanych z celami, sposobami, tempem pracy podczas coachingu)
 • zaufaniu (po pierwsze to, co dzieje się pomiędzy coachem a klientem ma charakter poufny; po drugie u podstaw coachingu leży założenie, że klient ma w sobie wszystkie zasoby, aby się rozwijać – zaufanie coacha do możliwości jego klienta to podstawa pracy w coachingu)
 • partnerstwie (coach jest partnerem dla klienta, klient jest partnerem dla coacha, dwie strony ustalają sposób i styl pracy dogodny dla nich)
 • budowaniu relacji (relacja pomiędzy coachem i klientem jest podstawą do wspólnej pracy coachingowej opartej na wyżej wymienionych wartościach: akceptacji, zaufaniu, partnerstwie).

 

Coaching jest spotkaniem z coachem, dzięki któremu klient może osiągnąć zamierzone cele, zastanowić się nad sytuacją, w której aktualnie się znajduje, porozmawiać
o dylematach, zadaniach do zrobienia, sprawach do rozwiązania.

 

W skrócie można powiedzieć, że coach pomaga klientowi w:

 • osiąganiu stawianych celów
 • rozwiązaniu problemów
 • wyjaśnieniu tego, co jest dla klienta najważniejsze

Przy czym za najistotniejsze należy uznać to, iż kierunek tej pracy nadawany jest przez klienta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiedy korzystać z pomocy coacha?

 

Coaching może być pomocny na przykład wtedy, gdy klient chce:

 • Zrozumieć własne zamierzenia i cele.
 • Znaleźć sposoby na osiągnięcie wyznaczonego celu.
 • Dokonać zmiany w swoim życiu w sferze zawodowej, osobistej.
 • Poprawić zdolność budowania relacji z innymi ludźmi.
 • Zwiększyć swoją skuteczność w działaniu – coaching inspiruje do działania.
 • Poddać refleksji swoje działanie.
 • Pogłębić świadomość samego siebie.
 • Zwiększyć motywację i efektywność swojej pracy.
 • Osiągnąć równowagę życia osobistego i zawodowego, która dałaby poczucie spełnienia.
 • Ustalić, zweryfikować, osiągnąć cele przy wsparciu coacha.
 • Rozwijać siebie i swój potencjał.
 • Wyjaśnić sprawy, które są dla klienta ważne.

 

 

 

 

Coaching – Metoda pracy

 

Coaching to praca zorientowana zarówno na osiąganie konkretnych celów, jak i na uruchamianie rozwoju osobistego w relacjach zawodowych i prywatnych.

Proces coachingu obejmuje od 5 do 7 spotkań odbywających się w odstępach 1-4 tygodniowych. Częstotliwość spotkań oraz ich ilość jest ustalana indywidualnie w toku pracy z coachem.

 

Zarys procesu coachingowego:

 

Sesja pierwsza – kontrakt, czyli umowa pomiędzy coachem a klientem umożliwia:

 • nawiązanie kontaktu
 • pogłębienie wiedzy na temat coachingu
 • podjęcie decyzji odnośnie dalszej pracy z wybranym coachem
 • przyjrzenie się obszarom do pracy (np. wyznaczenie celu pracy)
 • ustalenie formuły spotkań (częstotliwość, miejsce, sposób umawiania
  i odwoływania sesji)
 • formy płatności

 

Sesje kolejne są poświęcone pracy nad:

 • konkretnymi obszarami, nad którymi chce pracować klient (te obszary mogą ulec zmianie w trakcie trwania coachingu)
 • relacją coachingową (czyli odpowiedzią na pytanie co się dzieje w relacji pomiędzy coachem a klientem i jak to się może przekładać na inne relacje klienta w życiu osobistym czy też zawodowym)

 

 

Sesja ostatnia to podsumowanie wspólnej pracy coacha i klienta,
służy przyjrzeniu się:

 • sposobowi realizacji celów, które były ważne dla klienta
 • sposobom nawiązywania, kontynuowania i zakończenia relacji coachingowej
 • może być także okazją do zaplanowania sposobów wdrażania nowych kompetencji
  w życie zawodowe czy prywatne klienta

 

Zazwyczaj poszczególne sesje coachingowe kończą się wymianą informacji zwrotnych udzielanych przez coacha i klienta odnośnie aktualnej sesji. To służy budowaniu relacji opartej na partnerstwie i zaufaniu, usprawnieniu pracy, werbalizacji potrzeb, wyrażeniu emocji, zachęceniu do otwartości, wpływa na efektywność wspólnej pracy.
Ponadto zwyczajowo sesje coachingu kończą zadania „domowe” dla klienta – są to sprawy, nad którymi klient pracuje w coachingu – do przemyślenia w domu (pomiędzy sesjami
z coachem), zadania do wypróbowania na gruncie zawodowym czy prywatnym.