dyplomy i certyfikaty

dyplom-psychoterapii_beata-poborska-kobrzynska

 

certyfikat-trenerski_beata-poborska-kobrzynska